当前位置:主页 >金刚经译文

金刚经译文拼音版

编辑:姚欣岄
时间:2019-05-05 16:48:11

金刚经译文拼音版

ná mó běn shī shì jiā moú ní fó

南无本师释迦牟尼佛(三称)

jīn gāng jīng qǐ qǐng

金刚经啓请

jìng kǒu yè zhēn yán

淨口业真言

ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē

俺 修例 修例 摩诃修例 修修例 萨婆诃

jìng sān yè zhēn yán

淨三业真言

ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn

俺 娑嚩婆嚩秫驮 娑嚩达摩 娑嚩婆嚩秫度憾

ān tǔ dì zhēn yán

安土地真言

ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì weǐ suō pó hē

南无三满哆 母驮喃 俺 度噜度噜 地尾萨婆诃

pǔ gōng yǎng zhēn yán

普 供 养 真 言

ong ye ye nang san po wa fa ri la hu

俺 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛

fèng qǐng bā jīn gāng

奉请八金刚

fèng qǐng qīng chú zāi jīn gāng

奉请 青除灾金刚

fèng qǐng pì dú jīn gāng

奉请 辟毒金刚

fèng qǐng huáng suí qiú jīn gāng

奉请 黄随求金刚

fèng qǐng bái jing shuǐ jīn gāng

奉请 白淨水金刚

fèng qǐng chì shēng huǒ jīn gāng

奉请 赤声火金刚

fèng qǐng dìng chí zāi jīn gāng

奉请 定持灾金刚

fèng qǐng zǐ xián jīn gāng

奉请 紫贤 金刚

fèng qǐng dà shén jīn gāng

奉请 大神金刚

fèng qǐng sì pú sà

奉请四菩萨

fèng qǐng jīn gāng juàn pú sà

奉请 金刚眷菩萨

fèng qǐng jīn gāng suǒ pú sà

奉请 金刚索菩萨

fèng qǐng jīn gāng ài pú sà

奉请 金刚爱菩萨

fèng qǐng jīn gāng yǔ pú sà

奉请 金刚语菩萨

fā yuàn wén

发愿文

jí shǒu sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

稽首三界尊 归依十方佛

wǒ jīn fā hóng yuàn chí cǐ jīn gāng jīng

我今发宏愿 持此金刚经

shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú kǔ

上报四重恩 下济三涂苦

ruò yǒu jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

若有见闻者 悉发菩提心

jìn cǐ yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

尽此一报身 同生极乐国

yún hé fán

云何梵


本文链接:金刚经译文拼音版

上一篇:《金刚经》释义

下一篇:金刚经鸠摩罗什版原文

李罕诵金刚经

佛学文化源远流长,金刚经作为般若部的经典之一,虽然篇幅短小但文字结构仍然晦涩复杂,为方便各位师兄读诵金刚经,为传承发扬佛之文化,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制金刚经视频奉献于世人。

李罕视频